You are here
otthonmelege-folyt_piros_594x339t5_ic Non-stop Tapolca 

Gázkonvektor csere pályázat Veszprém megyében.

A gázkonvektorok cseréjéhez 2017. szeptember 21-én 8 órától a rendelkezésre álló 1,5 milliárd forint összegű forrás kimerüléséig, elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül igényelhetnek támogatást az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező magánszemélyek.

A pályázati konstrukció tárgya, célja: A lakások elavult fűtés-, és melegvíz-ellátó rendszerei óriási energiaveszteséget, ezáltal többlet szén-dioxid kibocsátást okoznak. Az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését szolgáló épületenergetikai korszerűsítéseket célzó beruházások megvalósítása költséges, és emiatt gyakran kivitelezhetetlen magánszemélyek számára megfelelő támogatás nélkül. Jelen alprogram lehetőséget nyújt a lakosság számára, hogy lakóépületekben, illetve társasházi lakásokban található elavult gázkonvektorok cseréjével hozzájáruljanak Magyarország klímavédelmi céljaihoz, egyszersmind csökkentsék energiafogyasztásukat és a belőle eredő kiadásaikat.

A pályázati konstrukció forrása: Az alprogram meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1.500.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-ötszázmillió forint.

Támogatás igénybevételére jogosultak köre: Jelen pályázati kiírásra kizárólag magyar adóazonosító jellel rendelkező természetes személyek nyújthatnak be pályázatot. A beruházással érintett ingatlanban a pályázónak tulajdonjoggal kell rendelkeznie Kiskorú vagy cselekvőképtelen természetes személy nevében törvényes képviselője/gyámja vagy a cselekvőképtelen természetes személy nevében kirendelt gondnoka nyújthat be pályázatot. A pályázó személye ebben az esetben a kiskorú vagy cselekvőképtelen természetes személy.

Nem jogosult pályázatot benyújtani:

a) akinek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve akinek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van;

b) aki a pályázat előkészítésében, a kiírásában, értékelésében és elbírálásában részt vesz, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §-a alapján;

c) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője, vagy ilyen tisztséget betöltő személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó;

d) aki nem természetes személy; e) aki nem rendelkezik magyar adóazonosító jellel; 4

f) cselekvőképtelen természetes személy nem a törvényes képviselője útján (a pályázó személye ebben az esetben a cselekvőképtelen természetes személy, de a szükséges nyilatkozatokat a nevében eljáró törvényes képviselő teszi meg);

g) teljes cselekvőképességgel nem rendelkező nagykorú természetes személy kivéve, a pályázat benyújtása során a 6. számú melléklet csatolásával – gondnoka nyilatkozik arról, hogy a pályázattal kapcsolatos ügykörben cselekvőképessége nincs korlátozva, vagy – a pályázatot gondnoka nyújtja be az olyan személy nevében, akinek cselekvőképessége a pályázattal kapcsolatos ügykörben, részlegesen vagy teljesen korlátozott;

h) aki kiskorú természetes személy és nem a törvényes képviselője útján nyújtja be a pályázatot (a pályázó személye ebben az esetben a kiskorú természetes személy, de a szükséges nyilatkozatokat a nevében eljáró törvényes képviselő teszi meg);

i) aki ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá azon Pályázó, aki a pályázat benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatási Szerződésben vagy a Támogatói Okiratban vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette, kivéve a vis maior esetét;

j) aki az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak alapján a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén, a köztartozás megfizetéséig a támogatás a Kedvezményezettet nem illeti meg, illetve visszatartásra kerül, és a meg nem fizetett köztartozás összegét a Kincstár az állami adóhatóság számláján jóváírja.

A Kedvezményezettet a köztartozással csökkentett összeg illeti meg, a visszatartott költségvetési támogatásnak megfelelő összegű köztartozás az átutalással megfizetettnek minősül.

A pályázat elutasítását eredményezi, ha a pályázatot nem a támogatás igénybevételére jogosult, vagy annak meghatalmazottja nyújtotta be. Azok a pályázatok, melyek nem felelnek meg az előírt jogosultsági követelményeknek, elutasításra kerülnek.

Nem nyújtható támogatás:

a) a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz;

b) ahhoz a pályázathoz, amelyben a Pályázó szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, és ez hitelt érdemlően bebizonyosodik;

c) olyan beruházáshoz, melynek műszaki tartalma a Pályázati Útmutatóban meghatározott tartalommal nem azonosítható, illetve az azokhoz kapcsolódó feltételeknek nem tesz eleget;

d) olyan lakóépület korszerűsítéséhez, melynek állékonysági problémája van; 5 e) olyan lakóépület, illetve társasházi lakás korszerűsítéséhez, melyben gazdasági tevékenység végzése zajlik; 1

f) olyan munkákra, mely – az államháztartás alrendszereiből nyújtott vagy uniós támogatási forrásból – a jelen pályázatban megjelölt munkákkal azonos tartalommal és a jelen pályázat benyújtását megelőző 10 évben korszerűsítésre került;

g) ugyanazon épületre vagy lakásra benyújtott ismételt pályázat alapján;

h) használt műszaki vagy egyéb berendezések, gépek, eszközök beszerzésének és szerelésének költségeihez.

A beruházás teljes költségének összetétele:

A pályázattal érintett beruházás teljes költsége önrészből2 (saját forrás) és vissza nem térítendő támogatásból3 kerül biztosításra. A támogatás folyósítása minden esetben a beruházás befejezését és a teljes bekerülési költség kifizetésének Pályázatkezelő által történő elfogadását követően történik.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke miniszteri döntéssel kerül meghatározásra, mely alapján a megítélt támogatás összege a kifizethető támogatás felső határát képezi.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke és aránya: A támogatás maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 80 %-a, de maximum 500.000,- Ft azaz ötszázezer forint.

FIGYELEM! Az elszámolható költségek nem haladhatják meg a fejlesztéssel elérhető energia-megtakarításra vetített 350,- Ft/kWh/év költséget. Amennyiben a költségek meghaladják a költségszintet, akkor a támogatás a költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra.

További információkért keresse fel a https://konvektor2017.nfsi.hu/ weboldalt. A lap alján található útmutató tartalmaz minden a pályázattal kapcsolatos információt!

 

Related posts

Leave a Comment